INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Promjena postavki kolačića
Za promjenu postavki kolačića kliknite ovdje

 INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
(sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka)

UVODNE INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno s pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, ovom Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana.
Ova Informacija o obradi osobnih podataka (dalje: Informacija) uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.
Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.
Ova Informacija odnosi se na svaku fizičku osobu koja je zatražila ili primila usluge koje nude Nekretnine, kao i na ostale fizičke osobe koje su sudionici određenih poslovnih odnosa proizašlih iz odnosa Nekretnina i klijenta, uključivo i fizičkih osoba povezanih s poslovnim subjektima (npr. opunomoćenici, zakonski zastupnici, prokuristi, kontakt osobe pravnih osoba, kao i druge fizičke osobe povezane s poslovnim subjektom a čiji osobni podaci su predmetom obrade i dr. ).

ODJELJAK 1 – PODACI O VODITELJU OBRADE

PBZ Nekretnine d.o.o., Radnička cesta 42, Zagreb,(Grad Zagreb), OIB 61474106125, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080272777 (dalje: Nekretnine), je voditelj obrade koji obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u Odjeljku 3. ove Opće informacije.
Kontakt podaci:
PBZ Nekretnine d.o.o
Radnička cesta 42
10 000 Zagreb
Tel. +385 1 63 63 630; 63 63 631
Fax.+385 1 63 63 663
E-mail: info@pbz-nekretnine.hr

ODJELJAK 2 - KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Nekretnine su imenovale Službenika za zaštitu podataka (engl. Data Protection Officer ili DPO) kako to zahtijeva članak 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Vezano na sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, a kako je navedeno u Odjeljku 7. ove Informacije, možete se obratite Službeniku za zaštitu podataka na adresu:
Kontakt podaci:
PBZ Nekretnine d.o.o
Službenik za zaštitu podataka
Lada Košuta Vukić
tel: 01/ 63 63 640
Radnička cesta 42
10 000 Zagreb
ili na sljedeću e-mail adresu sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz-nekretnine.hr

ODJELJAK 3. - KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA, SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE

Informacije o osobnim podacima koje Nekretnine obrađuje dobivamo ili od Vas kao ispitanika ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, odnosno o osnovi i svrsi obrade, ali samo u opsegu koji je nužan (primjerice ili za izvršenje radnje prema Vašem zahtjevu ili za izvršenje nekog ugovora ili za radnje koje prethode odobrenju nekog ugovora ili u svrhu poštovanja pravnih obveza Nekretnina kao voditelja obrade temeljem nekog propisa ili u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade ili na temelju Vaše privole).
Informaciju o kategorijama osobnih podataka koje Nekretnine obrađuju vezano na određenu vrstu usluge koju pružaju ili kao voditelj obrade ili kao izvršitelj obrade a koje nisu sadržane u ovoj Informaciji, Nekretnine će Vam pružiti prilikom njihova prikupljanja (čl.13. Opće uredbe o zaštiti podataka) u pisanom obliku ili drugim sredstvima (primjerice, elektroničkim putem). Ako to zatražite, informacije se mogu pružiti i usmenim putem pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen, te Vas Nekretnine u tom slučaju, ako postoje sumnje glede Vašeg identiteta, može zatražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za utvrđivanje Vašeg identiteta.
Ako Nekretnine obrađuju Vaše osobne podatke koji nisu prikupljeni od Vas neposredno (primjerice, ako su prikupljene od poslovnog subjekta u kojem ste zastupnik ili prokurist ili kontakt osoba neke pravne osobe vezana za posebnu suradnju Nekretnina i poslovnog subjekta, ili zaposlenik posrednika u prometu nekretninama i sl.), bit ćete obaviješteni o obradi takvih podatka ili putem tog poslovnog subjekta ili unutar razumnog roka nakon dobivanja osobnih podataka, a najkasnije u roku od mjesec dana uzimajući u obzir posebne okolnosti obrade osobnih podataka, bilo neposredno na Vašu poslovnu e-mail adresu ili na drugu uobičajenu kontakt adresu koja s koristi u komunikaciji s pravnom osobom ili u trenutku prve komunikacije s Vama. Nekretnine nisu dužne postupiti u skladu s prethodno navedenim ako već imate saznanja o ovim obradama ili već imate informaciju o tome ili bi pružanje takvih informacija bilo nemoguće ili bi predstavljalo nerazmjerne napore ili je dobivanje takvih informacija izrijekom propisano pravom Republike Hrvatske (RH) ili pravom Europske unije (EU) kojem podliježu Nekretnine kao voditelj obrade a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnijih interesa Vas kao ispitanika ili ako se osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koje uređuje pravo EU ili RH.
Informacije o kategorijama podataka koje nisu sadržane u ovom dokumentu, Nekretnine će Vam pružiti u trenutku njihova prikupljanja bilo usmeno ili putem zahtjeva za procjenu, ugovora o posredovanju, ugovora o kupoprodaji, ugovorima o financijskom nadzoru, općim uvjetima poslovanja ili informacijama o pojedinoj usluzi koju Nekretnine pružaju, popisu dokumentacije koju je potrebno prikupiti za potrebe sklapanja nekog ugovora ili na način i u slučajevima iz članka 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.


Kategorije osobnih podataka

Matični podaci
KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?

(A) Osnovni identifikacijski podaci

Kako bismo uspostavili poslovni odnos s Vama i/ili Vam pružili neku uslugu, potrebni su nam Vaši osnovni identifikacijski podaci.
Prilikom uspostave poslovnog odnosa s Vama i/ili utvrđivanja i provjere Vašeg identiteta i/ili provođenja mjera dubinske analize ili pravnih obveza Banke (npr. po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma prikupljamo Vaše osobne podatke, kao što su: ime i prezime, datum i država rođenja, identifikacijski broj, adresa prebivališta/boravišta, podaci o identifikacijskog ispravi, državljanstvo/državljanstva, država porezne obveze, porezni identifikacijski broj). Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posljedicu odbijanje Vašeg zahtjeva za sklapanjem određenog ugovora s Nekretninama ili uspostavu poslovnog odnosa.

(B) Ostale kategorije podataka

Osim identifikacijskih podataka pod (A), u određenim slučajevima obrađujemo i Vaše kontaktne podatke i to primjerice broj telefona, broj mobilnog uređaja, e-mail adresa u svrhu izvršenja posla/ugovora (npr. ako ste kontakt osoba za pregled nekretnine, ako želite primati naš informativni letak ili sl.).

Presliku Vašeg identifikacijskog dokumenta /službenog dokumenta s fotografijom koristimo u svrhu pravnih obveza Nekretnina kao voditelja obrade u skladu s propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i/ili u svrhu provjere i potvrde Vaše identifikacije prilikom ugovaranja i korištenja određene usluge ili ažuriranja Vaših podataka.

Ako nam se obraćate putem internet stranice Nekretnina, te očekujete od nas povratnu informaciju i ponovno kontaktiranje vezano na Vaš upit u tom slučaju potrebni su nam Vaši osnovni kontakt podaci i to ime i prezime, broj telefona/broj mobilnog uređaja i e-mail adresa. Osobni podaci koje ste nam dali na taj način, neće biti vidljivi drugim korisnicima niti cjelokupnoj javnosti.

Ovisno o vrsti usluge koju namjeravate koristiti, uz osnovne identifikacijske podatke prikupljamo i obrađujemo i neke druge Vaše podatke nužne za izvršenje ugovora ili radnji koje prethode sklapanju ugovora ili ispunjenje neke zakonske obveze ili legitimnog interesa banke ili treće strane ili Vaše privole a sve sukladno pravnim osnovama obrade kako je to navedeno u članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka i ovom Odjeljku.

Radi informiranja o pojedinim kategorijama osobnih podataka nastavno Vam dajemo informativni pregled pojedinih kategorija osobnih podataka koji su vezani uz određenu vrstu usluge Nekretnina.
Obrađujemo osobne podatke koje dobivamo od Vas ili poslovnih subjekata s kojima ste povezani (zastupnici, prokuristi, kontakt osobe, opunomoćenici) u kontekstu naših usluga koje pružamo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo pružili uslugu. Određene podatke pribavljamo iz javno dostupnih izvora (npr. zemljišnih knjiga) koje zakonski prikupljamo i koje je dopušteno obrađivati.
Kako biste imali transparentnu informaciju o osnovama kao i o tome koji su nam sve podaci nužni za obrade u neku svrhu, nastavno Vam dajemo informativni pregled pojedinih kategorija osobnih podataka koji su vezani uz određenu vrstu usluge ili uz neki drugi poslovni odnos s Nekretninama.

Koji su sve podaci potrebni za obradu Vašeg zahtjeva za procjeniteljske usluge, sklapanje ugovora o posredovanju u kupoprodaji nekretnina ili financijski nadzor?
Za potrebe izvršavanja usluga procjene tržišne vrijednosti nekretnina, posredovanja u prometu nekretninama i financijskog nadzora PBZ Nekretnine prikupljaju i obrađuju sljedeće podatke: ime i prezime, adresa, kućni broj, OIB, datum rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, podatke o identifikacijskom dokumentu (broj i mjesto izdavanja OI, putovnice, datume važenja), broj telefona, broj mobitela, e-mail, vrsta poslodavca, osobni status (zaposleni, umirovljenik i sl.), zvanje, trenutno zanimanje, podatak o politički izloženoj osobi.
Ako Vaše obveze prema Nekretninama ne podmirujete na vrijeme, Vaši podaci se mogu obrađivati u svrhu naplate tražbina, što uključuje, ali ne ograničava telefonske kontakte u mjeri u kojoj je to dopušteno propisima koji uređuju zaštitu potrošača. Kod prisilne naplate tražbina obrađujemo podatke koji su propisani pojedinim propisom (npr. Ovršnim zakonom, i dr.) te ih određenim slučajevima dostavljamo odvjetnicima.

Procjene tržišne vrijednosti nekretnina
Kod zaprimanja zahtjeva za izradu procjene ili revizije procjene tržišne vrijednosti nekretnine, Nekretnine obrađuju Vaše identifikacijske podatke navedene pod (A). Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, OIB, i kontakt podaci) koristimo za izradu elaborata i ispostavu računa, te u skladu s propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina. U pojedinim slučajevima koristimo i Vaš telefonski broj ili broj mobilnog uređaja ako je to nužno za pregled nekretnine, odnosno ako ste Vi navedeni kao osoba za kontakt. Ako se osim Vas u zahtjevu pojavljuje i Vaš opunomoćenik, obrađujemo i podatke opunomoćenika u mjeri u kojoj je to nužno za izvršenje ove usluge.

Posredovanje u prometu nekretninama
Kod posredovanja u prometu nekretninama Nekretnine obrađuju Vaše osobne podatke koji su navedeni u Upitniku za fizičke/pravne osobe koju popunjavate prije sklapanja Ugovora o posredovanju. Ove podatke Nekretnine prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade ugovora, te u skladu s propisima koju uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Podaci naznačeni u Upitniku predmet su automatske obrade podataka, pri čemu se na iste primjenjuju pravila određena od strane Nekretnina kao voditelja obrade. U tom slučaju imate pravo na prigovor opisan u Odjeljku 7. ove Informacije (pravo na prigovor). Kontakt podatke navedene u Upitniku (telefon, broj mobilnog uređaja, adresa, e-mail i dr.) Nekretnine obrađuju radi komunikacije s Vama.

Financijski nadzor
Kod financijskog nadzora Nekretnine obrađuju Vaše osobne podatke nužne za izvršavanje ugovora o financijskom nadzoru kojeg Nekretnine sklapaju s Vašim poduzećem. Za sklapanje ugovora o financijskom nadzoru Nekretnine obrađuju samo ime i prezime fizičke osobe, koja je ujedno i kontakt osoba za izvršavanje posla financijskog nadzora. čuvaju se toliko i toliko...

SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE

Osobni podaci koji se odnose na Vas, bilo da su ih Nekretnine neposredno prikupile od Vas ili su prikupljeni od treće strane (npr. od naručitelja revizije procjene i sl.) Nekretnine ih obrađuju u okviru svoje poslovne aktivnosti u sljedeće svrhe:

a) Pružanje usluga procjene tržišne vrijednosti nekretnina, posredovanja u prometu nekretninama i financijskog nadzora

Obrada Vaših osobnih podataka iz ovog Odjeljka nužna je za pružanje zatraženih usluga i izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka ili kako bi Nekretnine poduzele određene radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.
Ako odbijete pružiti određene podatke potrebne za izvršavanje ugovora ili aktivnosti koje prethode sklapanju ugovora i pružanju usluge, Nekretnine neće biti u mogućnosti sklopiti s Vama ugovor ili izvršiti uslugu prema Vašem zahtjevu.

Svrha pojedine obrade podataka kao i kategorije podataka koje ste nam dužni pružiti prije sklapanja ugovora ili pružanja usluge ovise o specifičnostima pojedine usluge opisane pod (B) ovog Odjeljka. Za obradu podataka u svrhu izvršenja ugovora ili radnji koje poduzimamo na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora nije potrebna Vaša privola.

b) Poštivanje pravnih obveza Nekretnina kao voditelja obrade

Za obradu Vaših osobnih podataka koja je nužna radi poštivanja pravnih obveza Nekretnina kao voditelja obrade temeljem propisa RH i propisa EU Vaš pristanak nije potreban.
Obrada je obvezna, primjerice, kada je to potrebno u svrhu provedbe propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (kod posredovanja u prometu nekretninama), oporezivanja ili zahtjeva nadzornih tijela, u svrhu rješavanja prigovora temeljem mjerodavnih propisa (npr. Zakon o zaštiti potrošača).

c) Potrebe legitimnog interesa Nekretnina kao voditelja obrade ili treće strane

Pored obrada podataka koje su za Nekretnine, kao voditelja obrade, nužne radi:
  • izvršavanje ugovora / usluge u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (a) ili
  • radi poštovanja pravnih obveza Nekretnine kao voditelja obrade (b)

Nekretnine poduzimaju i obrade, u opsegu u kojem su nužne, radi ostvarenja legitimnih interesa Nekretnina i trećih strana. Legitimni interesi na kojima se temelji obrada moraju bit takve kvalitete da su jači od interesa ili temeljnih prava i sloboda ispitanika.
Obrade temeljene na legitimnim interesima Nekretnine mogu provoditi u sljedećim situacijama:

a.obrade podatka za potrebe izravnog marketinga, kada se ponuda temelji na okolnosti da klijent prethodno već koristi usluge Nekretnina i mogućnosti onima koje se nude
b.obrade podataka u svrhu osiguravanja IT sigurnosti sustava i aktivnosti Nekretnina, uključujući i sigurnost usluga koje se nude klijentima

c.obrade podataka s ciljem praćenja i očuvanja fizičke sigurnosti u poslovnim prostorima Nekretnina što primjerice uključuje video nadzor poslovnih prostora Nekretnina i evidenciju posjetitelja

d.obrade podataka radi sprječavanja i istrage prijevara i drugim kaznenih djela na štetu klijenata Nekretnina i/ili Nekretnina, kao i sprječavanja zlouporabe usluga koje pružaju Nekretnine

e.obrade podataka unutar Grupe PBZ kojoj pripadaju Nekretnine i/ili Grupe ISP za unutarnje administrativne potrebe i upravljanje rizicima na razini grupe kreditnih institucija,

f.obrade podatka potrebne radi pokretanja i vođenja pravnih sporova radi ostvarivanja prava i interesa Nekretnina ili trećih osoba


U slučajevima obrade podataka na temelju legitimnog interesa Vaš pristanak nije potreban. U ovim slučajevima, imate pravo u svakom trenutku podnijeti zahtjev radi ostvarivanja prava ispitanika na način opisan u Odjeljku 7. ove Informacije.

ODJELJAK 4 – KATEGORIJE PRIMATELJA KOJIMA SE MOGU KOMUNICIRATI VAŠI OSOBNI PODACI

Da bi se postigle gore navedene svrhe iz Odjeljka 3., Vaše osobne podatke možemo dostavljati:

- pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju procjene nekretnina, a koji su honorarni suradnici Nekretnina
- drugim društvima članicama Grupe PBZ, a podaci su potrebni za izvršenje neke suradnje ili legitimnih interesa Nekretnina ili treće strane ili nadređenoj kreditnoj instituciji Intesa Sanpaolo u svrhe upravljanja rizicima na razini grupe poduzetnika, uključujući i tvrtku kojoj su povjereni određeni poslovi informatičkog sustava i nekih administrativnih, usluga na razini Grupe (primjerice: INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES Scpa, Torino, Piazza San Carlo 156).
- nadzornim tijelima - ako je to određeno nekim propisom dostavljamo i nadzornim tijelima
Nekretnine u postupcima pred sudom ili drugim tijelima
- trećim stranama (pravne osobe itd.) koje posluju u RH i unutar i koje obrađuju Vaše osobne podatke u okviru revizijskih aktivnosti i savjetovanja općenito;
Temeljem pravnih obveza prema posebnim propisima, Nekretnine imaju obvezu osobne podatke dostaviti i nadzornim tijelima (primjerice: Ministarstvo financija-Porezna uprava, Ured za sprječavanje pranja novca, pravosudnim tijelima i dr.).

ODJELJAK 5 - PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Vaši osobni podaci obrađuju se u Republici Hrvatskoj ili članicama Europske unije u kojoj se nalazi sjedište nadređene kreditne institucije ili izvršitelji obrade Vaših podataka te se ne prenose u treće zemlje izvan EU. Ako je potrebno, iz nekih tehničkih ili operativnih razloga Nekretnine zadržavaju pravo prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan EU, u odnosu na odluke Europske komisije o primjerenosti ili na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera ili određenih odstupanja uređenih Općom uredom o zaštiti podataka.

ODJELJAK 6 – RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju ili određenom pojedinim propisom (npr. Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonu o računovodstvu i dr.) ili ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ako razdoblje čuvanja nije propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja. Konkretno, Vaši osobni podaci općenito se zadržavaju na vremensko razdoblje sukladno rokovima čuvanja propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma a to je 10 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao. Isto tako, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (primjerice, za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i dr.) što dovodi do produljenja rokova čuvanja podataka i izvan rokova koji su navedeni u ovom Odjeljku. Rokovi čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, može biti dulji ili kraći od naprijed navedenih rokova, te taj rok određuju Nekretnine kao voditelj obrade, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

ODJELJAK 7 – PRAVA ISPITANIKA

Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Nekretninama kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka na kontakt adrese iz Odjeljka 1 ove Informacije. ili na e-mail adresu službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz-nekretnine.hr

O poduzetim radnjama vezano na Vaš zahtjev, Nekretnine će Vas bez nepotrebnog odgađanja a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno, taj rok se može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući obzir složenost i broj zahtjeva. Nekretnine će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja.

Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drugačije zatražili. Ako Nekretnine ne postupe po Vašem zahtjevu, u roku od mjesec dana bez odgađanja i najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva će Vas obavijestiti o razlozima zbog kojih nije postupila i o mogućnostima podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Svaka komunikacija i radnje koje Nekretnine poduzimaju u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku, bit će besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, Nekretnine Vam mogu naplatiti naknadu, uzimajući u obzir nastale troškove ili odbiti postupati po Vašim zahtjevima.

Možete se obratiti Nekretninama kao voditelju obrade radi ostvarivanja sljedećih prava:

(1) Pravo na pristup podacima - Od Nekretnina, kao voditelja obrade, možete dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju i, ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, primjerice: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi čuvanja itd.

Ako se osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim zaštitnim mjerama vezanim za prijenos.

Ako to zatražite, Nekretnine će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje tražene kopije Nekretnine Vam mogu naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, i ako nije drugačije traženo, Nekretnine će ih dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

(2) Pravo na ispravak- Možete zatražiti od Nekretnina ispravak Vaših osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, dajući dopunsku izjavu.

(3) Pravo na brisanje ("pravo na zaborav") - možete zatražiti od Nekretnina kao voditelja obrade brisanje Vaših osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u čanku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili više ne postoje drugi pravni temelj za obradu ili ako osobni podaci moraju biti brisani radi usklađenosti s pravnom obvezom temeljem prava EU ili temeljem propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni ili ako je podnesen prigovor za izravni marketing).

Ovime Vas obavještavamo da Nekretnine ne smiju izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice, radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva (primjerice izlazni račun se čuva 11 godina nakon izdavanja sukladno Zakonu o računovodstvu).

(4) Pravo na ograničenje obrade - Možete zatražiti od Nekretnina ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva navedenih člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.

(5) Pravo na prijenos podataka - Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete: zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu ili prenijeti Vaše osobne podatke drugom voditelju obrade. Pored toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci prenose izravno od Nekretnina drugom voditelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo za Nekretnine. U tom slučaju, dostavit ćete Nekretninama sve točne podatke o novom voditelju obrade kojem namjeravate prenijeti Vaše osobne podatke, dajući pisani pristanak.

(6) Pravo na prigovor - U bilo kojem trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka na kontakt adrese iz Odjeljka 1. i 2. ove Informacije ako se obrada obavlja za obavljanje zadataka koji se obavljaju u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa Nekretnine kao voditelja obrade (uključujući profiliranje) ili ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izravnog marketinga. Ako se odlučite za podnošenje prava na prigovor, Nekretnine će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako Nekretnine ne dokažu da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Na kraju ovih Informacije, u Odjeljku 8. a kako to zahtijeva članak 21.st.4. Opće uredbe o zaštiti podataka, dodatno Vam skrećemo pozornost na ovo Vaše pravo.

(7) Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka
Unatoč Vašem pravu da se obratite upravnom tijelu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka od strane Nekretnina predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa RH, možete podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Neovisno o prethodno navedenom, ako smatrate da je obradom osobnih podataka od strane Nekretnina prekršena Opća uredba o zaštiti podataka ili nacionalni provedbeni propis, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz-nekretnine.hr kako bismo zajednički pokušali riješiti Vašu pritužbu.

ODJELJAK 8.
Sukladno članku 21.stavku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka skrećemo Vam posebnu pozornost na Vaše pravo na podnošenje prigovora po članku 21.stavku 1. i 2. Opće uredbe o zaštiti podataka:
Na temelju Vaše posebne situacije, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se odnose na Vas, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) (obrada u svrhu javnog interesa) ili člankom 6. stavkom 1. točkom (f) (ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Nekretnina ili treće strane , osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama).

Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati Vaše osobnih podataka (osim u slučaju ako u postupku rješavanja Vašeg prigovora dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada provodi radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

za potrebe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke više nećemo obrađivati u te svrhe.

Svoj prigovor možete uputiti na kontakt adrese iz Odjeljaka 1. i 2. ove Informacije.

Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je na adresi: www.pbz-nekretnine.hr, u poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d. i podružnicama PBZ Leasing-a.


Zagreb, svibanj 2018.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA:
PBZ-NEKRETNINE d.o.o.


Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?