INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Promjena postavki kolačića
Za promjenu postavki kolačića kliknite ovdje

 


INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U POSLOVANJU S NEKRETNINAMA 
(sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka)
 
UVODNE INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno s pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, ovom Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana. 

Ova Informacija o obradi osobnih podataka (dalje: Informacija) uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 

U skladu  s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati. 

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

Ova Informacija odnosi se na svaku fizičku osobu koja je zatražila ili primila usluge koje nude PBZ Card u okviru poslovanja vezanog za nekretnina, kao i na ostale fizičke osobe koje su sudionici određenih poslovnih odnosa proizašlih iz odnosa PBZ Carda i klijenta u okviru poslovanja s nekretninama, uključivo i fizičkih osoba povezanih s poslovnim subjektima (npr. opunomoćenici, zakonski zastupnici, prokuristi,  kontakt osobe pravnih osoba, kao i druge fizičke osobe povezane s poslovnim subjektom a čiji osobni podaci su predmetom obrade i dr. ). 
 
ODJELJAK 1 – PODACI O VODITELJU OBRADE   

Voditelj obrade je PBZ Card d.o.o., Radnička cesta 44, Zagreb, (Grad Zagreb),  OIB 28495895537, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu,  pod  matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080258649 (dalje: PBZ Card). PBZ Card obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u Odjeljku 3. ove informacije. 
  
Kontakt podaci:
PBZ Card d.o.o.
Radnička cesta 44
10 000 Zagreb
Tel. 01 63 63 068
Fax. 01 63 63 080
 
ODJELJAK 2 - KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

PBZ Card je imenovao  Službenika za zaštitu podataka  (engl. Data Protection Officer ili DPO) kako to zahtijeva članak 37. Opće uredbe o zaštiti podataka. 
Vezano na sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, a kako je navedeno u Odjeljku 5. ove Informacije, možete se obratite Službeniku za zaštitu podataka na adresu:
Službenik za zaštitu podataka
PBZ Card d.o.o.
Radnička cesta 44 
10 000 Zagreb
 E-mail adresa: zop@pbzcard.hr
 
ODJELJAK 3. - KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA, SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE

Informacije o osobnim podacima koje PBZ Card obrađuje dobivamo ili od Vas kao ispitanika  ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, odnosno o osnovi i svrsi obrade, ali samo u opsegu koji je nužan (primjerice ili za izvršenje radnje prema Vašem zahtjevu ili za izvršenje nekog ugovora ili za radnje koje prethode odobrenju nekog ugovora ili u svrhu poštovanja pravnih obveza PBZ Carda kao voditelja obrade temeljem nekog propisa ili u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade ili na temelju Vaše privole). 

Informaciju o kategorijama osobnih podataka koje PBZ Card obrađuje vezano na određenu vrstu usluge koju pružaju ili kao voditelj obrade ili kao izvršitelj obrade a koje nisu sadržane u ovoj Informaciji, PBZ Card će Vam pružiti prilikom njihova prikupljanja (čl.13. Opće uredbe o zaštiti podataka) u pisanom obliku ili drugim sredstvima (primjerice, elektroničkim putem). Ako to zatražite, informacije se mogu pružiti i usmenim putem pod uvjetom da je Vaš identitet  nedvojbeno utvrđen, te Vas PBZ Card u tom slučaju, ako postoje sumnje glede Vašeg identiteta, može zatražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za utvrđivanje Vašeg identiteta.  

Ako PBZ Card obrađuje Vaše osobne podatke koji nisu prikupljeni od Vas neposredno (primjerice, ako su prikupljene od poslovnog subjekta u kojem ste zastupnik ili prokurist ili kontakt osoba neke pravne osobe vezana za posebnu suradnju PBZ Carda i poslovnog subjekta ili zaposlenik posrednika u prometu PBZ Cardom i sl.), bit ćete obaviješteni o obradi takvih podatka ili putem tog poslovnog subjekta ili unutar razumnog roka nakon dobivanja osobnih podataka, a najkasnije u roku od mjesec dana uzimajući u obzir posebne okolnosti obrade osobnih podataka, bilo neposredno na Vašu poslovnu e-mail adresu ili na drugu uobičajenu kontakt adresu koja s koristi u komunikaciji s pravnom osobom ili u trenutku prve komunikacije s Vama. PBZ Card nije dužan postupiti u skladu s prethodno navedenim ako već imate saznanja o ovim obradama ili već imate informaciju o tome ili bi pružanje takvih informacija bilo nemoguće ili bi predstavljalo nerazmjerne napore ili je dobivanje takvih informacija izrijekom propisano pravom Republike Hrvatske (RH) ili pravom Europske unije (EU)  kojem podliježu PBZ Card kao voditelj obrade a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnijih interesa Vas kao ispitanika ili ako se osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koje uređuje pravo EU ili RH. 

Informacije o kategorijama podataka koje nisu sadržane u ovom dokumentu, PBZ Card će Vam pružiti u trenutku njihova prikupljanja bilo usmeno ili putem zahtjeva za procjenu, ugovora o posredovanju, ugovora o kupoprodaji, ugovorima o financijskom nadzoru, općim uvjetima poslovanja ili informacijama o pojedinoj usluzi koju PBZ Card pruža, popisu dokumentacije koju je potrebno prikupiti za potrebe sklapanja nekog ugovora ili na način i u slučajevima iz članka  14. Opće uredbe o zaštiti podataka. 
 
 
Kategorije osobnih podataka

Matični podaci

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE SE PRIKUPLJAJU U POSLOVANJU S NEKRETNINAMA

(A) Osnovni identifikacijski podaci 
 
Kako bismo uspostavili poslovni odnos s Vama i/ili Vam pružili neku uslugu, potrebni su nam Vaši osnovni identifikacijski podaci. 

Prilikom uspostave poslovnog odnosa s Vama i/ili utvrđivanja i provjere Vašeg identiteta i/ili provođenja mjera dubinske analize ili zakonskih obveza PBZ Carda (npr.  po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma prikupljamo Vaše osobne podatke, kao što su: ime i prezime, datum i država rođenja, identifikacijski broj, adresa prebivališta/boravišta, podaci o identifikacijskog ispravi, državljanstvo/državljanstva, država porezne obveze, porezni identifikacijski broj). Odbijanje pružanja podataka čije je obveza prikupljanja pripisana zakonom, ima za posljedicu odbijanje Vašeg zahtjeva za sklapanjem određenog ugovora s PBZ Cardom, odnosno odbijanje uspostave poslovnog odnosa.
 
(B) Ostale kategorije podataka

Osim identifikacijskih podataka pod (A), u određenim slučajevima obrađujemo i Vaše kontaktne podatke i to primjerice broj telefona, broj mobilnog uređaja, e-mail adresa u svrhu izvršenja posla/ugovora (npr. ako ste kontakt osoba za pregled nekretnine, ako želite primati naš informativni letak ili sl.). 

Presliku Vašeg identifikacijskog dokumenta /službenog dokumenta s fotografijom  koristimo u svrhu pravnih obveza PBZ Carda kao voditelja obrade u skladu s propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i/ili u svrhu provjere i potvrde Vaše identifikacije prilikom ugovaranja i korištenja određene usluge ili ažuriranja Vaših podataka.

Ovisno o vrsti usluge koju namjeravate koristiti, uz osnovne identifikacijske podatke prikupljamo i obrađujemo  i neke druge Vaše podatke nužne za izvršenje ugovora ili radnji koje prethode sklapanju ugovora ili ispunjenje neke zakonske obveze ili legitimnog interesa PBZ Carda ili treće strane  ili Vaše privole a sve sukladno pravnim osnovama obrade kako je to navedeno u članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka i ovom Odjeljku. 

Radi informiranja o pojedinim kategorijama osobnih podataka nastavno Vam dajemo informativni pregled pojedinih kategorija osobnih podataka koji su vezani uz određenu vrstu usluge PBZ Carda. 

Obrađujemo osobne podatke koje dobivamo od Vas ili poslovnih subjekata s kojima ste povezani (zastupnici, prokuristi, kontakt osobe, opunomoćenici) u kontekstu naših usluga koje pružamo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo pružili uslugu. Određene podatke pribavljamo iz javno dostupnih izvora (npr. zemljišnih knjiga) koje zakonski prikupljamo i koje je dopušteno obrađivati. 

Kako biste imali transparentnu informaciju o osnovama kao i o tome koji su nam sve podaci nužni za obrade u neku svrhu,   nastavno Vam dajemo informativni pregled pojedinih kategorija osobnih podataka koji su vezani uz određenu vrstu usluge ili uz neki drugi poslovni odnos s PBZ Cardom. 
 
Koji su sve podaci potrebni za obradu Vašeg zahtjeva za procjeniteljske usluge, sklapanje ugovora o posredovanju u kupoprodaji ili financijski nadzor? 

Za potrebe izvršavanja usluga procjene tržišne vrijednosti nekretnina, posredovanja u prometu nekretninama i financijskog nadzora PBZ Card prikuplja i obrađuje sljedeće podatke: ime i prezime, adresa, kućni broj, OIB, datum rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, podatke o identifikacijskom dokumentu (broj i mjesto izdavanja OI, putovnice, datume važenja), broj telefona, broj mobitela, e-mail, vrsta poslodavca, osobni status (zaposleni, umirovljenik i sl.), zvanje, trenutno zanimanje, podatak o politički izloženoj osobi.

Ako Vaše obveze prema PBZ Cardu ne podmirujete na vrijeme, Vaši podaci se mogu obrađivati u svrhu naplate tražbina, što uključuje, ali ne ograničava telefonske kontakte u mjeri u kojoj je to dopušteno propisima koji uređuju zaštitu potrošača. Kod prisilne naplate tražbina obrađujemo podatke koji su propisani pojedinim propisom (npr. Ovršnim zakonom, i dr.) te ih određenim slučajevima dostavljamo odvjetnicima.
 
Procjene tržišne vrijednosti nekretnina

Kod zaprimanja zahtjeva za izradu procjene ili revizije procjene tržišne vrijednosti nekretnine, PBZ Card obrađuje Vaše identifikacijske podatke navedene pod (A). Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, OIB, i kontakt podaci) koristimo za  izradu elaborata i ispostavu računa, te u skladu s propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina. U pojedinim slučajevima koristimo i Vaš telefonski broj ili broj mobilnog uređaja ako je to nužno za pregled nekretnine, odnosno ako ste Vi navedeni kao osoba za kontakt. Ako se osim Vas u zahtjevu pojavljuje i Vaš opunomoćenik, obrađujemo i podatke opunomoćenika u mjeri u kojoj je to nužno za izvršenje ove usluge.
 
Posredovanje u prometu nekretninama

Kod posredovanja u prometu nekretninama, PBZ Card obrađuje Vaše osobne podatke koji su navedeni u Upitniku za fizičke/pravne osobe koju popunjavate prije sklapanja Ugovora o posredovanju. Ove podatke PBZ Card prikuplja i obrađuje u svrhu izrade ugovora te u skladu s propisima koju uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Podaci naznačeni u Upitniku predmet su automatske obrade podataka, pri čemu se na iste primjenjuju pravila određena od strane PBZ Carda kao voditelja obrade. U tom slučaju imate pravo na prigovor sukladno Odjeljku 5. ove Informacije (pravo na prigovor). Kontakt podatke navedene u Upitniku (telefon, broj mobilnog uređaja, adresa, e-mail i dr.) PBZ Card obrađuje radi komunikacije s Vama.
 
Financijski nadzor

Kod financijskog nadzora PBZ Card obrađuje Vaše osobne podatke nužne za izvršavanje ugovora o financijskom nadzoru kojeg PBZ Card sklapa s Vašim poduzećem. Za sklapanje ugovora o financijskom nadzoru PBZ Card obrađuje samo ime i prezime fizičke osobe, koja je ujedno i kontakt osoba za izvršavanje posla financijskog nadzora. 
 
SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE 

Osobne podatke koji se odnose na Vas, bilo da ih je PBZ Card neposredno prikupio od Vas ili su prikupljeni od treće strane (npr. od naručitelja revizije procjene i sl.), PBZ Card obrađuje u okviru svoje  poslovne aktivnosti u sljedeće svrhe:

a) Pružanje usluga procjene tržišne vrijednosti nekretnina, posredovanja u prometu nekretninama i financijskog nadzora 
Obrada Vaših osobnih podataka iz ovog Odjeljka nužna je za pružanje zatraženih usluga i izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka ili kako bi PBZ Card  poduzeo određene radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. 

Ako odbijete pružiti određene podatke potrebne za izvršavanje ugovora ili aktivnosti koje prethode sklapanju ugovora i pružanju usluge, PBZ Card neće biti u mogućnosti sklopiti s Vama ugovor, odnosno izvršiti uslugu prema Vašem zahtjevu. 
 
Svrha pojedine obrade podataka kao i kategorije podataka koje ste nam dužni pružiti prije sklapanja ugovora ili pružanja usluge ovise o specifičnostima pojedine usluge opisane pod (B) ovog Odjeljka. Za obradu podataka u svrhu izvršenja ugovora ili radnji koje poduzimamo na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora nije potrebna Vaša privola. 
 
b) Poštivanje pravnih obveza PBZ Carda kao voditelja obrade

Za obradu Vaših osobnih podataka koja je nužna radi poštivanja  pravnih obveza PBZ Carda kao voditelja obrade temeljem propisa RH  i propisa EU, Vaš pristanak nije potreban.

Obrada je obvezna, primjerice, kada je to potrebno u svrhu provedbe propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (kod posredovanja u prometu nekretninama), oporezivanja ili zahtjeva nadzornih tijela, u svrhu rješavanja prigovora temeljem mjerodavnih propisa (npr. Zakon o zaštiti potrošača).

c) Potrebe legitimnog interesa PBZ Carda kao voditelja obrade ili treće strane 

Pored obrada podataka koje su za PBZ Card, kao voditelja obrade, nužne radi:
  • izvršavanje ugovora / usluge u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (a)  ili
  • radi poštovanja pravnih obveza PBZ Carda kao voditelja obrade (b)
PBZ Card  poduzima i obrade, u opsegu u kojem su nužne, radi ostvarenja legitimnih interesa PBZ Carda i trećih strana. Legitimni interesi na kojima se temelji obrada moraju bit takve kvalitete da su jači od interesa ili temeljnih prava i sloboda ispitanika.
Obrade temeljene na legitimnom interesu PBZ Card može provoditi u sljedećim situacijama:
 
a. obrade podatka za potrebe izravnog marketinga, kada se ponuda temelji na okolnosti da klijent prethodno već koristi usluge PBZ Carda vezane za poslovanje nekretninama i mogućnosti onima koje se nude 
 
b. obrade podataka u svrhu osiguravanja IT sigurnosti sustava i aktivnosti PBZ Carda, uključujući i sigurnost usluga koje se nude klijentima
 
c. obrade podataka s ciljem praćenja i očuvanja fizičke sigurnosti u poslovnim prostorima PBZ Carda što primjerice uključuje video nadzor poslovnih prostora PBZ Carda i evidenciju posjetitelja 
 
d. obrade podataka radi sprječavanja i istrage prijevara i drugim kaznenih djela na štetu klijenata PBZ Carda i/ili PBZ Carda, kao i sprječavanja zlouporabe usluga koje pruža PBZ Card
 
e. obrade podataka unutar Grupe PBZ kojoj pripadaju PBZ Card  i/ili Grupe ISP za unutarnje administrativne potrebe i upravljanje rizicima na razini grupe kreditnih institucija, 
 
f. obrade podatka potrebne radi pokretanja i vođenja pravnih sporova radi ostvarivanja prava i interesa PBZ Carda ili trećih osoba 
 
U slučajevima obrade podataka na temelju legitimnog interesa Vaš pristanak nije potreban. U ovim slučajevima,  imate pravo u svakom trenutku podnijeti zahtjev radi ostvarivanja prava ispitanika. 
 
ODJELJAK 4 – RAZDOBLJE  ČUVANJA  OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju ili određenom pojedinim propisom (npr. Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonu o računovodstvu i dr.) ali ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ako razdoblje čuvanja nije propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja. 

Konkretno, Vaši osobni podaci općenito se zadržavaju na vremensko razdoblje sukladno rokovima čuvanja propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma  a to je 10 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao.  

Isto tako, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (primjerice, za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i dr.)  što dovodi do produljenja rokova čuvanja podataka i izvan rokova koji su navedeni u ovom Odjeljku. Rokovi čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, može biti dulji ili kraći od naprijed navedenih rokova, te taj rok  određuju  Nekretnine kao voditelj obrade, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. 
 
ODJELJAK 5 - PRIMJENA INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA PBZ CARDA
 
Informacije o trećim osobama kojima se mogu komunicirati Vaši osobni podaci, o prijenosu osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije, o tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka te o ostvarenju Vaših prva kao ispitanika sadržane su u Informaciji o obradi osobnih podataka koja je dostupna na www.pbzcard.hr i koja se u cijelosti primjenjuje i na osobne podatke u poslovanju nekretninama, osim ako ovim informacijom nije nešto drugo posebno uređeno. 

ODJELJAK 6 – ZAVRŠNE ODREDBE

Pripajanjem društva PBZ Nekretnine d.o.o., Radnička cesta 42, Zagreb društvu PBZ Card d.o.o., Radnička cesta 44, Zagreb, PBZ Card je preuzeo sva prava i obveze prema ispitanicima čije je osobne podatke prethodno obrađivalo društvo PBZ Nekretnine.
Ispitanici čije se osobni podaci obrađuju temeljem prethodnog poslovnog odnosa s PBZ Nekretninama, sva svoja prava vezana za obradu osobnih podataka mogu ostvariti prema PBZ Cardu u skladu s ovom Informacijom. 
 
Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je na adresi: www.pbz-nekretnine.hr i poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d.
 
Zagreb, siječanj 2020.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA:
PBZ Card d.o.o. 
 
 

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7.53450 kn

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?